vacature

WIJ ZOEKEN: VOORZITTER RVT (m/v/x)

Wegens de verhuizing van onze huidige voorzitter, zoekt Het Laagland een nieuwe voorzitter (m/v/x) voor haar Raad van Toezicht. Een voorzitter met een landelijk netwerk, een boegbeeld met een verbindend karakter, maatschappelijk geëngageerd en aantoonbare affiniteit met kunst & cultuur.

We zijn op zoek naar een voorzitter waarmee we samen de brede maatschappelijke positionering en profilering van Het Laagland verder kunnen vormgeven vanuit onze missie ‘theater waar je van groeit’. Het voorzitterschap is een onbezoldigde functie.

Raad van Toezicht

Het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) is ingericht conform de Code Cultural Governance. Het toezicht focust zich op de maatschappelijke prestaties van Het Laagland en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie.

De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurders (algemeen directeur & artistiek directeur) en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Er is een strikte scheiding tussen het besturen en verantwoording afleggen door de directeur-bestuurders en het onafhankelijk toezicht door de RvT op de directeur-bestuurders.

De RvT stelt de directeur-bestuurders aan. Zij ondersteunt de bestuurders met advies en fungeert als klankbord en werkgever. De RvT geeft haar goedkeuring op de jaarstukken en het beleidsplan. Tevens heeft de RvT als taken het goedkeuren van majeure tussentijdse begrotingswijzigingen, het goedkeuren van besluiten met majeure gevolgen voor de organisatie en de keuze van de accountant.


Profiel Raad van Toezicht

Diversiteit en inclusie zijn voor Het Laagland belangrijke kernwaarden. Ook binnen de RvT gaan wij uit van de kracht van verschil. Uitgangspunt voor de samenstelling van de RvT van Het Laagland is dat de leden complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig, die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. Er is een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de RvT als een team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elk Lid van de RvT wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van Het Laagland te kunnen beoordelen. Het Laagland zoekt een voorzitter die zich herkent in dit geschetste profiel en tevens als technisch voorzitter de vergaderingen kan leiden. Daarbij is structuur en ruimte voor debat waarin ieders visie tot recht mag komen van belang. Kandidaten die de inclusieve samenstelling van onze RvT als het gaat om biculturaliteit en gender nog verder kunnen versterken worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Specifiek profiel Voorzitter

 • Ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring
 • Vaardige technische voorzitter die structuur biedt en de procesgang bewaakt met oog voor debat en het aan bod komen van ieders visie.
 • Voldoende beschikbaarheid om tenminste vier keer per jaar op locatie van Het Laagland te vergaderen met tussentijds ruimte voor voorbereiding, ruggenspraak, advies en gesprekken in het kader van de werkgeversrol richting directeur/bestuurders. Mede daarom is verbondenheid met onze vestigingsregio Zuid-Limburg een pré.
 • Affiniteit met de artistieke doelstelling en maatschappelijke functie van Het Laagland.
 • Goede antenne voor relevante maatschappelijke en financiële ontwikkelingen, kansen en risico’s.
 • Vermogen en attitude om de directeur-bestuurders met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Vermogen om het beleid van Het Laagland en het functioneren van de directeur-bestuurders te toetsen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de stichting stellen.
 • Vermogen om enerzijds op afstand de organisatie te volgen en anderzijds van dichtbij te adviseren.

Algemene competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Uitstekend inlevingsvermogen.
 • Sterk in dialoog.
 • Maatschappelijk en persoonlijk betrokken.
 • Open, constructief kritische houding.
 • Affiniteit met de culturele sector in het algemeen.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met Dorine Cremers; interim-voorzitter van de Raad van Toezicht, bereikbaar via 06 – 48182593 of dorinecremers@upcmail.nl

Kijk voor de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht op  https://www.hetlaagland.nl/gezelschap/raad-van-toezicht/

Het meerjarige beleidsplan van Het Laagland WORTELS & VLEUGELS 2021-2024 alsmede de recente bestuursverslagen inclusief jaarrekening vind u op https://www.hetlaagland.nl/over-ons/plannen-en-bestuursverslagen/