Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het Laagland, gevestigd aan Mgr. Claessensstraat 2, 6131 AJ in Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
+31(0)46 400 72 73
info@hetlaagland.nl
www.hetlaagland.nl

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees die zich via het aanmeldformulier op de website hebben aangemeld, worden namens Het Laagland door MailChimp verwerkt. Door middel van een incidentele nieuwsbrief, die wij versturen als er nieuw en relevant nieuws te melden is, informeren wij de nieuwsbriefabonnees over nieuwe en/of relevante ontwikkelingen. Omdat wij in Limburg meer activiteiten en diensten aanbieden dan elders in Nederland en België, of daarbuiten, bestaat er een nieuwsbrief voor abonnees die in Limburg wonen, en abonnees die buiten Limburg wonen.
De gegevens van nieuwsbriefabonnees worden niet in het CRM-systeem van Het Laagland opgeslagen. Voor de bovenstaande doelstelling kan Het Laagland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres; 
 • Woonachtig in Provincie Limburg: Ja/Nee.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. Een nieuwsbriefabonnee kan zich te allen tijde afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens van (prospect) klanten, leveranciers, stakeholders, lobbycontacten, subsidiënten en/of geïnteresseerden

De volgende persoonsgegevens worden door Het Laagland in haar CRM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • de organisatie van evenementen, inclusief uitnodigingen voor evenementen;
 • informatie over de jaarlijkse aanbodbrochure;
 • het verstrekken van informatie over de producten en diensten van Het Laagland;
 • het uitvoeren en/of verwerking van transacties die via de website verlopen;
 • het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines;
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • gerichte contacten indien Het Laagland gebruik wenst te maken van diensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Het Laagland de volgende persoons- en/of bedrijfsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Bedrijfsnaam;
 • Afdeling;
 • Functie;
 • Post- en/of bezoekadres;
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) e-mailadres;
 • (Zakelijke) website;

Bij het afnemen van diensten registreert Het Laagland tevens:

 • KvK nummer;
 • Btw nummer;
 • IBAN nummer.

Het Laagland neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat we ons in alle gevallen houden aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetlaagland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Laagland neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Laagland) tussen zit. Het Laagland gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: MailChimp.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Laagland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Laagland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Laagland gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies van Google Analytics, Hotjar en Facebook om het gebruiksgemak te kunnen verbeten. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Afmelden voor de nieuwsbrief kun je doen onderaan elke nieuwsbrief. Heb je verder vragen over de opslag van je persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar info@hetlaagland.nl. Je hebt het het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze organisatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hetlaagland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Het Laagland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Het Laagland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Laagland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hetlaagland.nl.

Aansprakelijkheid en overige bepalingen
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Het Laagland (ook niet via een eigen netwerk).
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.
Op onze website zijn links naar instellingen en organisaties opgenomen. Voor de inhoud van die sites is Het Laagland niet verantwoordelijk.
Alle genoemde prijzen op deze site zijn onder voorbehoud.
Alle handelsnamen of productnamen hier vermeld, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Bij (kortings)acties en dergelijke kan geen restitutie worden verleend op reeds verkochte kaarten. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Links naar sites van derden
Deze site bevat links naar websites van derden. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Het Laagland heeft geen enkele zeggenschap over websites van derden, en draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de links en de inhoud van de bedoelde websites. Het feit dat Het Laagland links naar sites van derden opneemt, wil op geen enkele wijze zeggen dat Het Laagland achter de inhoud van de bedoelde websites staat, noch dat Het Laagland samenwerkingsverbanden zou hebben met de beheerders ervan.

Bezoekersvoorwaarden
Download hier de bezoekersvoorwaarden zoals deze van toepassing zijn bij het bezoek aan een theater. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door de VSCD.